Keep shining the world needs your light.

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Terms of service

OBCHODNÉ PODMIENKY
Článok č. 1
Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.soouly.sk.

1.1.  Tieto Obchodné podmienky (ďalej len  „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Soouly,s.r.o., so sídlom Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika, IČO: 52 859 223, spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39471/R (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobu alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách vád tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.soouly.sk (ďalej len „Internetová stránka“).              

Soouly s.r.o.

Pionierska 346/26

916 21 Čachtice

Slovensko

 

IČO: 52 859 223

DIČ: 2121169226

IC DPH: SK2121169226

Banka: Fio banka, Bratislava

IBAN: SK0283300000002601767716

1.2.  „Kúpnou zmluvou“ sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorou sa Predávajúci zaväzuje dodať predmet kúpy Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu riadne a včas. Predmetom kúpy je tovar prezentovaný na Internetovej stránke a objednaný Kupujúcim podľa pokynov Ako nakupovať taktiež prístupných na Internetovej stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením elektronického potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho.

1.3.  „Kupujúcim - spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4.  „Kupujúcim - podnikateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má sa za to, že ide o Kupujúceho - podnikateľa.

1.5.  Obchodné podmienky - Zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami súhlasí.