Neprestávaj žiariť. Svet potrebuje tvoje svetlo.

Košík

Tvoj košík je prázdny

Pokračovať v nakupovaní

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

uzatvorenie kúpnej zmluvy, reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov, Reklamačné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Článok č. 1
Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.soouly.sk.

1.1.  Tieto Obchodné podmienky (ďalej len  „Obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Soouly,s.r.o., so sídlom Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika, IČO: 52 859 223, spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39471/R (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobu alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru, dodávke tovaru a uplatnených reklamáciách vád tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.soouly.sk (ďalej len „Internetová stránka“).              

Soouly s.r.o.

Pionierska 346/26

916 21 Čachtice

Slovensko

 

IČO: 52 859 223

DIČ: 2121169226

IC DPH: SK2121169226

Banka: Fio banka, Bratislava

IBAN: SK0283300000002601767716

1.2.  „Kúpnou zmluvou“ sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorou sa Predávajúci zaväzuje dodať predmet kúpy Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu riadne a včas. Predmetom kúpy je tovar prezentovaný na Internetovej stránke a objednaný Kupujúcim podľa pokynov Ako nakupovať taktiež prístupných na Internetovej stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením elektronického potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho.

1.3.  „Kupujúcim - spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4.  „Kupujúcim - podnikateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade ak Kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má sa za to, že ide o Kupujúceho - podnikateľa.

1.5.  Obchodné podmienky - Zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami súhlasí.

Článok č. 2
Užívateľské konto

2.1.  Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke Obchodu, a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke.

2.2.  V rámci Registračného formulára Kupujúci vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Kupujúci rozhodol vyplniť) vyplní Kupujúci úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci.

2.3.  Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov Kupujúci bezodkladne aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa Kupujúceho do jeho Užívateľského konta v záložke Môj účet.

2.4.  Údaje vyplnené Kupujúcim v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

2.5.  V rámci registrácie na stránke Obchodu je Kupujúci povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP.

2.6.  Bez zbytočného odkladu po registrácii Kupujúceho na stránke Obchodu (t. j. po jej úspešnom ukončení) Prevádzkovateľ na základe údajov vyplnených Kupujúcim v rámci Registračného formulára vytvorí Kupujúcemu jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Kupujúceho umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré Kupujúci uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Kupujúci je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Kupujúceho s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 8.5. a 8.6. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta.

2.7.  Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo Kupujúci berie na vedomie a akceptuje. Kupujúcemu v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu.

Článok č. 3
Cena tovaru a platobné podmienky

3.1.  Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu s DPH a náklady na dodanie, ktoré spolu tvoria celkovú cenu tovaru akceptovanú Predávajúcim v poslednom kroku záväznej objednávky (ďalej len „Celková cena“).

3.2. Celkovú cenu je možné uhradiť:

  • online platbou kartou cez platobnú bránu
  • bankový prevod

3.3.  Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu faktúru, ktorá je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho v deň odoslania objednaného tovaru. Na žiadosť Kupujúceho je možné zaslať faktúru aj v papierovej forme.

3.4. Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov pritom patrí Kupujúcemu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov platby objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby platby objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky) ako aj zmenu ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby. Ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov a ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby nemá vplyv na cenu osobitne spoplatnených spôsobov platby u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby na stránkach Obchodu.

Článok č. 4
Dodacie podmienky a dodacie lehoty

4.1. Stránky Obchodu ďalej uvádzajú Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby dopravy (t. j. dodania) objednaných Produktov Objednávateľovi (kuriérom).
Cena dopravy je uvedená na stránkach Obchodu pri danom konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t. j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Kupujúcemu) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

4.2.  Predávajúci sa zaväzuje tovar zaslať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní (ďalej len „Dodacia lehota“) odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, t.j. od doručenia elektronického potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak si Kupujúci zvolil platbu vopred online platobnou kartou, Dodacia lehota tovaru začne plynúť až po spracovaní platby. V prípade tovaru, v popise ktorého je uvedené "Na objednávku" dodacia lehota závisí od skladových možností dodávateľa, pričom je Predávajúci povinný o stave vybavenia objednávky priebežne informovať Kupujúceho. O možnom predĺžení dodacej lehoty je Predávajúci povinný bezodkladne upovedomiť Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

4.3.   Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote a na adresu uvedenú v objednávke ako miesto doručenia. O stave objednávky a jej odoslaní je Kupujúci vždy informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

4.4.   Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať bezodkladne po jeho doručení na adresu doručenia. V prípade, že Kupujúci pri doručení objednaného tovaru nebol zastihnutý na adrese doručenia, je povinný si objednaný tovar prevziať pri opätovnom doručovaní, inak sa uplatnia ustanovenia článku 7 o Zmluvnej pokute týchto Obchodných podmienok.

Článok č. 5
Storno objednávky

5.1.   Kupujúci má právo stornovať (zrušiť) objednávku do 12 hodín od jej zaslania, a to v prípade, že Celková cena ešte nebola uhradená. Stornovať objednávku je možné iba e-mailom na getsoouly@gmail.com alebo telefonicky na čísle + 421 918 685 205. Po uplynutí 12-hodinovej lehoty alebo uhradením Celkovej ceny sa objednávka považuje za záväznú. Ustanovenia článku č. 6 o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy tým nie sú dotknuté.

Článok č. 6
Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

6.1.    Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

6.2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese getsoouly@gmail.com alebo písomne na adrese: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika. Na tento účel môže Kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU. V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

6.3.   Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci - spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. vyššie.

6.4.   Kupujúci - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 91621 Čachtice , Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5.  Po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr, Predávajúci vráti Kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu všetky platby, ktoré boli Kupujúcim - spotrebiteľom uhradené na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Úhrada platby bude uskutočnená prevodom na bankový účeť Kupujúceho - spotrebiteľa uvedeného v oznámení o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa Kupujúci - spotrebiteľ a Predávajúci nedohodnú inak.             

6.6.    Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim - spotrebiteľom mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

6.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, alebo Produktov určených osobitne pre daného Kupujúceho, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženie akosti, alebo Produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom.

6.8. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho neupravené týmito VOP sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.9. V prípade, ak je Kupujúcemu spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  Kupujúcim sa od začiatku ruší aj darovacia zmluva na daný darček a Kupujúci je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP. 

Článok č. 7
Zodpovednosť za vady Produktov, záruka a uplatňovanie reklamácie

7.1.   Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade  Kupujúceho - podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .

7.2.  V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, sa v plnom rozsahu aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru a taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (záruke). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom.

7.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v plnom rozsahu, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

7.5.  Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá akosti, množstvu, miere alebo hmotnosti dohodnutej v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

7.7.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. O spôsobe odstránenia vady rozhodne Predávajúci, prípadne sa dohodne s Kupujúcim – spotrebiteľom.

7.8.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

7.9.  Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese getsoouly@gmail.com alebo písomne na adrese: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika. Kupujúci – spotrebiteľ v oznámení reklamácie presne označí druh a rozsah vád objednaného tovaru, pripojí faktúru (dokladu o kúpe) a reklamovaný tovar (fotku). Reklamovaný tovar musí byť následne bezodkladne doručený na adresu: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika, pokiaľ tovar nebol doručený spolu s oznámením o uplatnaní reklamácie, v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

7.10.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie bez zbytočného odkladu vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie (e-mailom, telefonicky), najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

7.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

7.12.  Práva zo zodpovednosti  za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobre.

Článok č. 8
Zmluvná pokuta

8.1.    Bezdôvodné a neopodstatnené neprebranie objednaného tovaru Kupujúcim v úložnej lehote je porušením povinnosti Kupujúceho v zmysle odseku 4.4 týchto Obchodných podmienok. V prípade neprebrania objednaného tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6 €, v ktorej sú zahrnuté administratívne náklady, náklady na dodanie tovaru, náklady na jeho vrátenie a obalový materiál. Na zmluvnú pokutu bude vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní, ktorá bude Kupujúcemu odoslaná elektronickou a/alebo písomnou formou.

8.2.   Predávajúci nebude Kupujúcemu účtovať zmluvnú pokutu v prípade, ak Kupujúci požiada o opätovné zaslanie objednaného tovaru. Pri opätovnom zaslaní objednaného tovaru je Kupujúci povinný uhradiť Celkovú cenu spolu s opätovnými nákladmi na dodanie tovaru vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho.

Článok č. 9

Ostatné a záverečné ustanovenia

9.1.   Na právne vzťahy vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a s ňou súvisiace, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

9.2.  Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky a pokyny Ako nakupovať prečítal, súhlasí s nimi v celom rozsahu a neuplatňuje voči nim žiadne výhrady.

9.3.  Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

9.4.  Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré vzniknú na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou môže Kupujúci - spotrebiteľ riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov si Kupujúci - spotrebiteľ môže stiahnuť  TU.

9.5.  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči Kupujúcemu okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy.

 

 

 

Informovanie o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie")
 

Spoločnosť Soouly, s.r.o., so sídlom Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, IČO: 52 859 223, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39471/R (ďalej len "Spoločnosť") ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich zákazníkov, dodávateľov a odberateľov tovarov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov (ďalej len "dotknutá osoba"), ktoré sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu, pričom ide najmä o nasledovné účely:

  1. Uzatvorenie a evidencia kúpnych zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných opatrení (objednávka tovarov cez internetovú stránku www.soouly.sk)

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: okresné úrady a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb, dopravné spoločnosti;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).

  1. Marketingová komunikácia - zasielanie reklamných ponúk

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (priamy marketing v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov)

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, emailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).

  1. Technológie cookies

Potvrdením súhlasu udeľuje Kupujúci Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené v tejto časti. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené v tejto časti, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené v tejto časti).:

3.1. umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok Obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Obchodu či ukladanie položiek do Nákupného košíka atď.;

3.2. zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok Obchodu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky Obchodu sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok Obchodu prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Obchodu;

3.3. uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok Obchodu, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov stránok Obchodu;

3.4. reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa, jeho programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu. Potvrdením súhlasu s týmito podmienkami udeľuje Kupujúci Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené v tejto časti. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené v tejto časti, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené v tejto časti.

  1. Reklamácie tovarov

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: orgány verejnej správy (Slovenská obchodná inšpekcia), sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä za účelom odborného posúdenia);

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (počas doby trvania záručných lehôt, maximálne 5 rokov po tejto dobe).

  1. Vernostný program (registrácia na internetovej stránke)

Právny základ spracúvania osobných údajov: predchádzajúci súhlas dotknuej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od registrácie).

  1. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ostatné účtovné, daňové a iné relevantné právne predpisy) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní, notári, exekútori, advokáti, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä externé vedenie účtovníctva), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (napríklad osobné údaje zo zmluvných vzťahov sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu, účtovné doklady a účtovné záznamy sa uchovávajú po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

  1. Správa registratúry (evidencia korešpondencie)

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poštové úrady a iné orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä zasielateľské spoločnosti), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne počas 5 rokov od skončenia právneho vzťahu s dotknutou osobou).

  1. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: Úrad na ochranu osobných údajov a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne počas 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).

Spoločnosť spracováva a uchováva Vaše osobné údaje bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločnosti, pričom prístup k Vašim osobným údajom majú len osoby poverené Spoločnosťou.

Spracovanie niektorých Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek Spoločnosti a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nám požadované osobné údaje neposkytnete, alebo ich spracúvanie budete následne namietať, nie je Spoločnosť povinná s Vami príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. môže ukončiť jej plnenie.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou. Spoločnosť získava osobné údaje výlučne od Vás ako dotknutých osôb.

Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť poskytuje osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom Spoločnosti (najmä prepravnej spoločnosti DPD a Zasielkovňa) výhradne na plnenie zmluvného vzťahu s Vami a doručenie Vami objednaného tovaru.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo od Spoločnosti požadovať prístup k svojim osobným údajom a máte právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa Nariadenia.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.