Keep shining the world needs your light.

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Refund policy

  
Článok č. 6
Poučenie o práve Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

6.1.    Kupujúci - spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

6.2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese getsoouly@gmail.com alebo písomne na adrese: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika. Na tento účel môže Kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť TU. V prípade odstúpenia od zmluvy  elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

6.3.   Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci - spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1. vyššie.

6.4.   Kupujúci - spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 91621 Čachtice , Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5.  Po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr, Predávajúci vráti Kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu všetky platby, ktoré boli Kupujúcim - spotrebiteľom uhradené na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Úhrada platby bude uskutočnená prevodom na bankový účeť Kupujúceho - spotrebiteľa uvedeného v oznámení o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa Kupujúci - spotrebiteľ a Predávajúci nedohodnú inak.             

6.6.    Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim - spotrebiteľom mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

6.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, alebo Produktov určených osobitne pre daného Kupujúceho, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženie akosti, alebo Produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom.

6.8. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho neupravené týmito VOP sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.9. V prípade, ak je Kupujúcemu spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  Kupujúcim sa od začiatku ruší aj darovacia zmluva na daný darček a Kupujúci je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP. 

Článok č. 7
Zodpovednosť za vady Produktov, záruka a uplatňovanie reklamácie

7.1.   Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na Kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade  Kupujúceho - podnikateľa sa záruka a zodpovednosť za vady tovaru riadia ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov .

7.2.  V prípade, že niektoré právne vzťahy týkajúce sa záruky, podmienok a spôsobe reklamácie nie sú v tejto časti upravené, sa v plnom rozsahu aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru a taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobre (záruke). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom.

7.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v plnom rozsahu, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

7.5.  Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nezodpovedá akosti, množstvu, miere alebo hmotnosti dohodnutej v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania.

7.7.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. O spôsobe odstránenia vady rozhodne Predávajúci, prípadne sa dohodne s Kupujúcim – spotrebiteľom.

7.8.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

7.9.  Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese getsoouly@gmail.com alebo písomne na adrese: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika. Kupujúci – spotrebiteľ v oznámení reklamácie presne označí druh a rozsah vád objednaného tovaru, pripojí faktúru (dokladu o kúpe) a reklamovaný tovar (fotku). Reklamovaný tovar musí byť následne bezodkladne doručený na adresu: Soouly, s.r.o., Pionierska 346/26, 916 21 Čachtice, Slovenská republika, pokiaľ tovar nebol doručený spolu s oznámením o uplatnaní reklamácie, v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

7.10.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie bez zbytočného odkladu vydať Kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie (e-mailom, telefonicky), najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

7.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

7.12.  Práva zo zodpovednosti  za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobre.